| Soukromá vzdělávací agentura "PYRAMIDA" |
| dnes je 24.1.2017 |
Mgr. Monika Šoukalová
Navigační menu > | Matematika  |
Kurzy přípravy k přijímacím zkouškám na VŠE v PrazeKurzy přípravy ke zkoušce z matematiky pro studenty VŠCHTKurzy přípravy ke zkoušce z matematiky pro studenty ČZU Kurzy přípravy k průběžným testům a zkoušce z matematiky pro studenty VŠE Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na ČZU z matematikyKurzy přípravy ke státní maturitě z matematiky

Matematika

Kurzy přípravy ke státní maturitě z matematiky

Kalendář

Osnova kurzu - přípravný kurz ke státní maturitě z matematiky

Číselné množiny

1. Dělitelnost

Pojmy prvočíslo a číslo složené, dělitelnosti přirozených čísel a znaky dělitelnosti, největší společný dělitel a nejmenší společný násobek přirozených čísel

2. Operece s reálnými čísly

Různé tvary zápisu racionálního čísla a jejich převody, operace se zlomky, operace s desetinnými čísly včetně zaokrouhlování, určit řád čísla, praktické úlohy na procenta a trojčlenku, zařazení čísla do příslušného číselného oboru, aritmetické operace v číselných oborech. Pojmy opačné číslo a převrácené číslo, znázornění reálného čísla na číselné ose, absolutní hodnota reálného čísla a její geometrický význam. Zápis a znázornění intervalů, určování jejich průnik a sjednocení. Druhá a třetí mocnina a odmocnina, operace s mocninami s celočíselným exponentem a odmocninami.

Algebraické výrazy

1. Úpravy výrazů

Hodnota výrazu, početní operace s mnohočleny, rozklad mnohočlen na součin užitím vzorců a vytýkáním operace s lomenými výrazy.

2. Definiční obor lomeného výrazu


Rovnice a nerovnice

1. Lineární rovnice o jedné neznámé

Početní i grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých, definiční obor rovnice, rovnice s neznámou ve jmenovateli o jedné neznámé. Vyjádření neznámé ze vzorce.

2. Kvadratické rovnice

Neúplné i úplné kvadratické rovnice, vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice, užít rovnice při řešení slovní úlohy.

3. Lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy

4. Rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru


Funkce

1. Definiční obor

Obor hodnot, hodnota funkce v bodě, graf funkce, průsečíky grafu funkce s osami soustavy souřadnic.

2. Přímá a nepřímá úměrnost

Vlastnosti přímé a nepřímé úměrnosti a jejich grafy.

3. Lineární a kvadratická funkce

Určit lineární a kvadratickou funkci a jejich grafy.

4. Exponenciální a logaritmická funkce a rovnice

Určit exponenciální a logaritmickou funkci sestrojit jejich grafy. Logaritmu a jeho vlastností. Jednoduché exponenciální a logaritmické rovnice.

5. Goniometrické funkce

Pojmy úhel, stupňová míra, oblouková míra. Definovat goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku.

Posloupnosti

1. Určit posloupnost

vzorcem pro n-tý člen, graficky, výčtem prvků.

2. Aritmetická posloupnost

základní vzorce

Finanční matematika

1. Užití geometrické posloupnosti

2. Základní vzorce finanční matematiky

(úrok, ...)

3. Procenta


Planimetrie

1. Trojúhelník

Typy trojúhelníků a jejich vlastnosti, pojmy vnitřní a vnější úhly, osy stran a úhlů, výšky, těžnice, střední příčky, kružnice opsané a vepsané. Výpočet obvodu, obsahu ( využít vlastností těžnic, středních příček,…). Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku ( Pythagorova věta a Eukleidovy věty, goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku)

2. Mnohoúhelníky

Vlastnosti rovnoběžníky,lichoběžníky a pravidelné mnohoúhelníky. Pojmy kružnice opsaná a vepsaná, úhlopříčky, výšky, úhlopříčky. Výpočet obvodu a obsahu (využít vlastností úhlopříček, výšek,…)

3. Kružnice, kruh

Výpočet obvodu a obsahu

4. Geometrická zobrazení

Shodná zobrazení (středová a osová souměrnost, posunutí,), sestrojit obraz v daném zobrazení a užít jejich vlastnosti.

Stereometrie

1. Objem a povrch

krychle, kvádru, hranolu, jehlanu, rotačního válec, rotačního kužele.

Analytická geometrie

1. Vektorová algebra

Vzdálenost dvou bodů a souřadnice středu úsečky. Vektor a jeho umístění, souřadnice vektoru a velikost vektoru. Operace s vektory (součet vektorů, násobek vektoru reálným číslem, skalární součin vektorů).

2. Přímka v rovině

Parametrické vyjádření přímky, obecná rovnici přímky a směrnicový tvar přímky v rovině. Polohové a metrické vztahy bodů a přímek.

Kombinatorika, pravděpodobnost

1. Základní kombinatorická pravidla

Kombinatorické skupiny (variace, permutace, kombinace bez opakování),určit jejich počty. Faktoriály a kombinační čísla.

2. Pravděpodobnost náhodného jevuStatistika

1. Aritmetický průměr

2. Vyhledat a vyhodnotit statistická data v grafech a tabulkách
 Vyber design  Menu plovoucí   Ikony   Page Rank   Zámek

zámek

-Kliknete-li na položku rozbalovacího menu  |> zamknete celý rozbalovací panel proti zavření.

Všechny rozbalovací položky reagují nyní pouze na kliknutí.


Zámek odemknete kliknutím na HOMPAGE, nebo jinou nerozbalovací položku v hlavním menu!