| Soukromá vzdělávací agentura "PYRAMIDA" |
| dnes je 24.1.2017 |
Mgr. Monika Šoukalová
Navigační menu > | Matematika  |
Kurzy přípravy k přijímacím zkouškám na VŠE v PrazeKurzy přípravy ke zkoušce z matematiky pro studenty VŠCHTKurzy přípravy ke zkoušce z matematiky pro studenty ČZU Kurzy přípravy k průběžným testům a zkoušce z matematiky pro studenty VŠE Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na ČZU z matematikyKurzy přípravy ke státní maturitě z matematiky

Matematika

Kurzy přípravy k průběžným testům a zkoušce z matematiky pro studenty VŠE

Kalendář

Základní informace


     Hlavní náplní kurzu je pomoc studentům studijního systému ECTS s přípravou na písemnou část zkoušky z matematiky. Osnova kurzu je sestavena dle zveřejněných požadavků VŠE. Součástí probírané a procvičované látky na kurzu bude řešení příkladů ze zkouškových variant z loňského šk. roku. Zároveň v kurzu obdržíte zestručnělou verzi teorie, která by Vám měla usnadnit přípravu na ústní část zkoušky. Kurz je vhodný i pro matematiku vyučovanou na 5. fakultě (55F100 (Matematika pro ekonomy (NF))).


Osnova přípravného kurzu ZME ke zkoušce z matematiky na VŠE pro studijní systém ECTS

1. Lineární algebra.

Pojem vektorového (lineárního) prostoru. Lineární závislost a nezávislost vektorů. Podprostory, určující skupiny, báze. Hodnost matice. Soustavy lineárních rovnic, Frobeniova věta.Inverzní matice. Maticové rovnice. Výpočet determinantů. Cramerovo pravidlo.

2. Limita posloupnosti a funkce.

. Posloupnosti. Definice limity posloupnosti. Výpočty limit reálných posloupností.
Výpočty některých typů limit funkcí. (Procvičování limit, které lze počítat l'Hospitalovým pravidlem, je obsaženo až v kapitole 3.).

3. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné.

Definice derivace reálné funkce, rovnice tečny ke grafu funkce. Praktický výpočet derivací elementárních funkcí. l'Hospitalovo pravidlo a jeho praktické použití při výpočtu limit. Derivace vyšších řádů. Význam 1. a 2. derivace pro monotonii a konvexitu funkcí. Lokální a absolutní extrémy funkcí. Průběhy funkcí.

4. Funkce dvou proměnných.

Definiční obory funkcí dvou proměnných. Parciální derivace, derivace funkce r proměnných. Implicitní funkce. Lokální a absolutní extrémy funkcí dvou proměnných. Praktický výpočet vázaných extrémů pomocí metody substituční , metody užívající Jakobiánu a pomocí Lagrangeových multiplikátorů.

5. Integrální počet.

Neurčitý integrál. Praktický nácvik metod výpočtu - metoda per partes, substituční, opakování dělení mnohočlenu mnohočlenem a integrace racionálních funkcí.. Určitý integrál a jeho význam pro výpočty obsahů rovinných obrazců. Nevlastní integrály.

6. Diferenciální rovnice

Pojem diferenciální rovnice n-tého řádu, partikulární a obecné řešení, počáteční podmínky. Rovnice se separovatelnými proměnnými. Lineární diferenciální rovnice 1. řádu (homogenní - separace proměnných, nehomogenní - metoda variace konstanty). Lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty: Obecné řešení homogenní rovnice, řešení nehomogenních rovnic se speciální pravou stranou. Hledání obecného řešení i partikulárního řešení splňujícího dané počáteční podmínky.
 Vyber design  Menu plovoucí   Ikony   Page Rank   Zámek

zámek

-Kliknete-li na položku rozbalovacího menu  |> zamknete celý rozbalovací panel proti zavření.

Všechny rozbalovací položky reagují nyní pouze na kliknutí.


Zámek odemknete kliknutím na HOMPAGE, nebo jinou nerozbalovací položku v hlavním menu!