| Soukromá vzdělávací agentura "PYRAMIDA" |
| dnes je 24.1.2017 |
Mgr. Monika Šoukalová
Navigační menu > | Matematika  |
Kurzy přípravy k přijímacím zkouškám na VŠE v PrazeKurzy přípravy ke zkoušce z matematiky pro studenty VŠCHTKurzy přípravy ke zkoušce z matematiky pro studenty ČZU Kurzy přípravy k průběžným testům a zkoušce z matematiky pro studenty VŠE Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na ČZU z matematikyKurzy přípravy ke státní maturitě z matematiky

Matematika

Kurzy přípravy ke zkoušce z matematiky pro studenty ČZU

Kalendář

Základní informace

Hlavní náplní kurzů je pomoci studentům ČZU (zejména studujícím při zaměstnání) bez větších potíží a stresu složit obě zkoušky z matematiky I a II. Požadovaná látka pro zimní i letní semestr je rozdělena do několika dílčích tématických kurzů a jejich časové řazení koresponduje s požadavky ČZU pro zkoušku z matematiky I. (zimní semestr) a II.(letní semestr)
Kurzy jsou vedeny tak, abychom studentům pomohli porozumět látce v požadovaném rozsahu a studenti již byli schopni samostatného procvičování typových příkladů.
V jednotlivých kurzech jsou zařazovány příklady ze zkouškových variant z předcházejících let. Učíme v malých skupinách max. 19 studentů.

Osnova kurzu CIF

1. Definiční obory funkcí jedné proměnné.2. Pojem inverzní funkce. Cyklometrické funkce

Definice, základní vlastnosti, grafy

3. Určování inverzních funkcí k některým složitějším elementárním funkcím
Osnova kurzu DP

1. Spojitost a limita funkce

Pravidla pro počítání s nevlastními čísly. Výpočty některých typů limit funkcí. Spojitost funkce.

2. Diferenciální počet

Definice derivace reálné funkce, rovnice tečny a normály ke grafu funkce. Praktický výpočet derivací elementárních funkcí. l'Hospitalovo pravidlo a jeho praktické použití při výpočtu limit. Derivace vyšších řádů. Význam 1. a 2. derivace pro monotonii a konvexitu funkcí. Asymptoty grafu. Lokální a absolutní extrémy funkcí. Průběhy funkcí. Taylorův polynom.

3. Roviné křivky

Derivace parametricky zadaných křivek, rovnice tečen k takto zadaným křivkám.


Osnova kurzu FvP

1. Funkce více proměnných

Definiční obory funkcí dvou proměnných. Parciální derivace, derivace funkce r proměnných, totální diferenciál. Tečná rovina a normála ke grafu reálné funkce dvou reálných proměnných. Implicitní funkce. Lokální a absolutní extrémy funkcí více proměnných. Praktický výpočet vázaných extrémů pomocí metody dosazovací a Lagrangeových multiplikátorů.


Osnova kurzu IP

1. Neurčitý integrál

Definice. Praktický nácvik metod výpočtu: metoda per partes, substituce, integrace goniometrických funkcí.

2. Integrace racionálních funkcí

Opakování dělení mnohočlenu mnohočlenem. Rozklad ryze rac. funkcí na parciální zlomky. Integrace jednotlivých typů parc. zlomků.

3. Určitý integrál

Význam určitého integrálu. Praktický nácvik výpočtu. Výpočty obsahů rovinných obrazců. Délka křivky, objem a obsah pláště rotačních těles.


Osnova kurzu DR

1. Diferenciální rovnice

Pojem diferenciální rovnice n-tého řádu, partikulární a obecné řešení, počáteční podmínky. Rovnice se separovatelnými proměnnými. Homogenní diferenciální rovnice prvního řádu. Lineární diferenciální rovnice 1. řádu (homogenní - separace proměnných, nehomogenní - metoda variace konstanty). Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty. Obecné řešení homogenní rovnice. Řešení nehomogenních rovnic se speciální pravou stranou - praktický nácvik. (Určení obecného řešení i partikulárního řešení splňujícího dané počáteční podmínky.)


Osnova kurzu LA

1. Vektorové prostory

Pojem vektorového (lineárního) prostoru. Lineární kombinace vektorů. Lineární závislost a nezávislost vektorů. Podprostory, určující skupiny, báze. Skalární součin.

2. Soustavy lineárních rovnic

Hodnost matice. Řešení soustav lineárních homogenních a nehomogenních rovnic, Frobeniova věta. Gausova a Jordanova eliminační metoda.

3. Maticová algebra, determinanty

Inverzní matice. Cramerovo pravidlo. Maticové rovnice. Výpočet determinantů.
 Vyber design  Menu plovoucí   Ikony   Page Rank   Zámek

zámek

-Kliknete-li na položku rozbalovacího menu  |> zamknete celý rozbalovací panel proti zavření.

Všechny rozbalovací položky reagují nyní pouze na kliknutí.


Zámek odemknete kliknutím na HOMPAGE, nebo jinou nerozbalovací položku v hlavním menu!