| Soukromá vzdělávací agentura "PYRAMIDA" |
| dnes je 24.1.2017 |
Mgr. Monika Šoukalová
Navigační menu > | Matematika  |
Kurzy přípravy k přijímacím zkouškám na VŠE v PrazeKurzy přípravy ke zkoušce z matematiky pro studenty VŠCHTKurzy přípravy ke zkoušce z matematiky pro studenty ČZU Kurzy přípravy k průběžným testům a zkoušce z matematiky pro studenty VŠE Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na ČZU z matematikyKurzy přípravy ke státní maturitě z matematiky

Matematika

Kurzy přípravy k přijímacím zkouškám na VŠE v Praze

Kalendář

Základní informace

Nabízíme kurzy několika rozsahů pro studenty různých úrovní znalostí. (NapříkladM 50 = 50 vyučovacích hod.) Vyučujeme v malých skupinách do 19 studentů spíše středoškolskou metodou, velký důraz klademe na počítání úloh. Vycházíme z toho, že naši studenti většinou veškerou látku lépe chápou v postupu od konkrétních příkladů k obecným pojmům. Počítáme s tím, že mnohá témata studenti buď zapomněli, nebo je dokonce na střední škole vůbec neprobírali. Snažíme se dávat návody k řešení, platné pro celé třídy úloh, vždy však klademe důraz na pochopení principů řešení tak, aby se naši studenti dokázali orientovat i v typech úloh, které jsou pro ně nové. Práce v malých skupinách nám umožňuje vést studenty k aktivní účasti na výuce, střídat předvádění nových problémů zadáváním procvičovacích příkladů do lavic, a přitom hodnotit, do jaké míry studenti probíranou látku zvládli. Všestranně motivujeme i k samostatné domácí práci mj. zadáváním domácích úloh.

Osnova přípravných kurzů matematiky k přijímacím zkouškám.
(číslo kurzu = počet vyučovacích hodin)

1.Aritmetické operace a jejich vlastnosti, úpravy algebraických výrazů

Rozklady algebraických výrazů na součin, základní vzorce, nejmenší společný násobek, počítání se zlomky, usměrňování, mocniny s celočíselnými a racionálními exponenty.

2.Funkce

Reálná funkce jedné reálné proměnné, definiční obor a obor hodnot, základní vlastnosti funkcí, inverzní funkce, některé elementární funkce a jejich grafy (vyjma funkcí exponenciálních, logaritmických a goniometrických), kreslení grafu obecné kvadratické a lineární lomené funkce. Funkce s absolutní hodnotou a jejich grafy.

3.Rovnice a nerovnice

Lineární a kvadratické rovnice, rovnice s absolutní hodnotou. Lineární, kvadratické a některé další typy nerovnic, nerovnice s absolutní hodnotou, ekvivalentní úpravy rovnic a nerovnic včetně přechodu od nerovnice pro argumenty k nerovnici pro funkční hodnoty libovolné rostoucí (klesající) funkce. Rovnice a nerovnice s parametrem. Iracionální rovnice a nerovnice, důsledkové úpravy.

4.Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice

Exponenciální funkce. 2 základní postupy řešení exponenciálních rovnic a nerovnic. Logaritmy. Úlohy na definiční obory. 2 základní postupy řešení logaritmických rovnic a nerovnic.

5.Goniometrické funkce a rovnice

Goniometrické funkce ostrého úhlu. Goniometrické funkce obecného úhlu, jejich vlastnosti. Použití vzorců pro goniometrické funkce při řešení goniometrických rovnic a nerovnic a při úpravách goniometrických výrazů.

6.Komplexní čísla, algebraické rovnice v komlexním tvaru

Algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla, operace s komplexními čísly v obou tvarech, Moievrova věta. Kvadratické rovnice řešené v oboru komplexních čísel

7. Vektorová algebra a analytická geometrie

Aritmetický vektorový prostor, lineární závislost vektorů, skalární součin, velikost vektoru. Body v euklidovské rovině a prostoru, parametrická a obecná rovnice přímky, směrnicový tvar přímky, vzdálenost bodů, kolmost v rovině. Analytické rovnice kuželoseček s osami rovnoběžnými se souřadnicovými osami, určení středu ( resp. vrcholu ), určení velikosti poloměru resp. poloos. Vzájemná poloha přímky a kuželosečky.
Kombinované rovinné úlohy.

8. Posloupnosti

Pojem posloupnosti, zadání posloupnosti výčtem prvků, vzorcem pro n-tý člen, rekurentním vztahem. Aritmetická a geometrická posloupnost. Slovní úlohy.

9. Kombinatorika

Pojem faktoriálu, permutace, variace bez a s opakováním, kombinace bez opakování. Jednoduché slovní úlohy. Kombinační čísla a jejich vlastnosti. Rovnice a nerovnice obsahující faktoriály a kombinační čísla. Binomická věta.
 Vyber design  Menu plovoucí   Ikony   Page Rank   Zámek

zámek

-Kliknete-li na položku rozbalovacího menu  |> zamknete celý rozbalovací panel proti zavření.

Všechny rozbalovací položky reagují nyní pouze na kliknutí.


Zámek odemknete kliknutím na HOMPAGE, nebo jinou nerozbalovací položku v hlavním menu!